Cieľ združenia

 • ochraňovať práva spotrebiteľov, ako aj ich oprávnené potreby a záujmy v prípade spotrebiteľských sporov,
 • pomáhať rozvíjať informačnú a poradenskú činnosť v oblasti spotrebiteľskej politiky,
 • zameriavať sa na publicistické pôsobenie a vydavateľskú činnosť,
 • uskutočňovať výchovné a vzdelávacie aktivity pre spotrebiteľov, 
 • robiť analýzy trhu, analýzu výrobkov a štúdie, s dôrazom na spotrebiteľský prieskum vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti potravín a služieb v tejto oblasti, 
 • vykonávať spotrebiteľské hodnotenie poľnohospodárskych produktov, potravín a medializovať jeho výsledky,
 • sprostredkovávať riešenie sporov medzi predávajúcimi a spotrebiteľmi,
 • aktívne spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy, orgánmi úradnej kontroly potravín a vzdelávacími inštitúciami, na všetkých stupňoch vzdelávania,
 • uchádzať sa o granty a pripravovať vlastné rozvojové a iné projekty združenia EUROSPOTREBITELIA, ktoré súvisia s predmetom jeho činnosti,
 • spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, neštátnymi a mimovládnymi organizáciami v oblasti spotrebiteľskej politiky,
 • prostredníctvom členstva a spolupráce aktívne participovať na tvorbe spotrebiteľskej politiky v oblasti kvality a bezpečnosti poľnohospodárskej produkcie a potravín na medzinárodnej úrovni,
 • organizovať spoločenské, voľno časové a iné podujatia pre svojich členov,
 • poskytovať odborné poradenstvo s podporou odbornej verejnosti.